1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:

Naziv organa:  Center za socialno delo Domžale (v nadaljnjem besedilu: CSD)

Naslov: Masljeva ulica 3, 1230 Domžale

 

Telefon:01/724 63 70
Elektronski naslov: gpcsd.domza@gov.si

Odgovorna uradna oseba: mag. Anja Osojnik, direktorica

Datum prve objave kataloga:24. 3. 2017
Katalog je dostopen: na spletnem naslovu: http://www.csd-domzale.com/

Druge oblike kataloga:Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu Centra za socialno delo Domžale.

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU

Podatki o organizaciji:

CSD je  pravna oseba s statusom javnega socialno varstvenega zavoda, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Domžale.

 

Kratek opis delovnega področja:
CSD opravlja socialno varstveno dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. List RS št. 2/02) in obsega:

  • N 85.321 dejavnost centrov za socialno delo:
  • Izvrševanje javnih pooblastil in nalog po drugih predpisih
  • Storitve socialne preventive
  • Storitve prve socialne pomoči
  • Storitve osebne pomoči
  • Storitve pomoči družini za dom
  • Organiziranje skupnostnih akcij za socialno ogrožene skupine prebivalstva
  • N 85.329 Druge dejavnosti

 

Seznam notranjih organizacijskih enot
/

 

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:
mag. Anja Osojnik, telefon: 01/724 63 70, e – naslov: anja.osojnik@gov.si

Ana Zakšek, telefon: 01/724 63 90, e-naslov:ana.zaksek@gov.si

Dražen Logar, telefon: 01/724 63 83, e-naslov: drazen.logar@gov.si

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja CSD: Na povezavi:  http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

Seznam upravnih postopkov, ki jih vodi CSD:Na povezavi: https://www.scsd.si/seznam-upravnih-postopkov-ki-jih-vodijo-csd.html

Seznam zbirk podatkov CSD: Na povezavi: https://www.scsd.si/zbirke-podatkov-ki-jih-vodijo-csd.html

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:Informacije o javnih naročilih.

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:Na povezavi:https://www.scsd.si/opis-nacina-dostopa-do-drugih-informacij-javnega-znacaja.html

Tiskanje CSD  Katalog informacij javnega značaja ( word )