Namen državne štipendije je spodbujanje izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev. Hkrati pa je njen namen vzbuditi odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija. Je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo z izobraževalnim procesom.

Uveljavljanje državne štipendije

Obrazci:

Vlogo oddate centru za socialno delo.

Upravičenci

Do državne štipendije so upravičeni dijaki in študenti, ki:

  • so državljani Republike Slovenije,

  • izpolnjujejo pogoje po določbah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana

  • štipendije se podeljujejo za študij zgolj na 1. in 2. bolonjski stopnji

  • za štipendije lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši

  • štipendist ne sme biti v delovnem razmerju ali imeti status brezposelne osebe

Državno štipendijo za izobraževanje v tujini lahko dobi državljan Republike Slovenije, če se v tujini izobražuje na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev stopnje izobrazbe.

Več o štipendijah na straneh MDDSZ