Namen:

Izvajanje nadomestne kazni in ostalih ukrepov v splošno korist je naloga, ki jo Center za socialno delo Domžale izvaja za polnoletne osebe, katere dobijo priložnost, da svojo kazen opravijo z delom v korist lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij. Izvrševanje nadomestne kazni je v pristojnosti centra za socialno delo, kateri ima nalogo priprave, ki vključuje dogovor, nalogo vodenja in nadziranja opravljenega dela.

Nadomestno kazen izvaja oseba, ki ji to delo s sklepom naloži sodišče ali državno tožilstvo, in sicer kot nadomestitev plačila globe, uklonilnega zapora ali zaporne kazni.

Obseg izrečene nadomestne kazni je odvisen od storjenega dejanja in postopka, s katerim je bila nadomestna kazen izrečena. Izvaja se v za to registriranih organizacijah kot so: komunalna podjetja, humanitarne organizacije, razna društva, varstveno delovni centri ipd.. Delo se praviloma opravi znotraj upravne enote, kjer živi oseba, ki ji je bil izdan sklep o opravljanju nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti. 

 

Nadomestna kazen se lahko izreče v več  primerih in sicer za:

  • nadomestitev zaporne kazni,
  • nadomestitev plačila globe,
  • odložitev kazenskega pregona,

 

Opravljanje družbeno koristnega dela opredeljujejo zakoni:

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij; 13. člen (ZIKS-1C) Ur. l. RS, št. 76/2008

Zakon o prekrških; 19. člen (ZP-1-UPB4) Ur. l. RS, št. 3/2007 in (ZP-1E, št. 17/2008)

Zakon o kazenskem postopku; 162. člen (Ur. l. RS, št. 63-2168/1994, 68-22959/2008)

Kazenski zakonik; 86. člen (KZ-1) Ur. l. RS, št. 66-2875/2008

 

Poleg zakonov družbeno koristno delo ureja tudi:

Pravilnik dela o izvrševanju dela v splošno korist (Ur. l. RS, št.  109/2008)