Rejništvo je začasna, posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino napodlagi Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti.

Namenjeno je otrokom, ki začasno ne morejo  prebivati v matični družini.

Komu je namenjeno

Center za socialno delo začasno namesti v rejniško družino otroke, ki:

  • ostanejo brez svoje družine, brez staršev,ali da njihovi starši iz različnih razlogov
  • ne znajo ali ne zmorejo ustrezno poskrbeti zanje.

Prizadevamo si, da za namestitev otrok v rejniško družino dobimo soglasje staršev.

V primeru,ko starši ne uvidijo ogroženosti otrok in ne pristanejo na začasno namestitev v rejniško družino,ukrepa center za socialno delo, v skladu z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Kdo so lahko rejniški starši

Rejništvo opravlja rejniška družina.

Vlogo za izvajanje dejavnosti podajo družine na centru za socialno delo.

 

Osnovni pogoji:   – stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,

                            – zaključena vsaj poklicna ali strokovna izobrazba,

                            – polnoletnost.

V postopku priprave družine ali zakoncev na rejništvo in pri samem delu z rejniškimi družinami,

dela strokovni tim za področje rejništva, ki ga sestavljajo  psihologinja in  socialni delavka in vodji programa.

Center za socialno delo izdela oceno primernosti rejniške družine, komisija za izbor pri

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa odloči o primernosti družine in izbrane napoti

na usposabljanje.

 

Naloge rejniške družine

 

Rejniška družina mora biti urejena, starostno primerna in v svojem okolju spoštovana.

Otroku mora omogočiti zdravo rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za

samostojno življenje in delo.

 

Pravice rejniških staršev:

upravičenost do mesečne rejnine, ki zajema oskrbnino otrok in plačilo za delo rejnikom,

rejništvo je lahko tudi poklic v primeru, ko skrbijo rejniški starši istočasno za tri otroke,

ali manj, če so rejenci otroci s posebnimi potrebami.