Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oziroma določenih socialnih transferjev poteka skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Pravice iz javnih sredstev so vezane na ugotavljanje materialnega položaja in ne temeljijo na socialnem zavarovanju. Določeno pravico iz javnih sredstev se dodeli v primeru, kadar dohodek osebe ne dosega meje dohodkov, ki je določena za posamezno pravico. In kadar so poleg tega izpolnjeni še drugi pogoji, ki jih določajo predpisi za posamezno pravico.

Posameznik, ki se odloči za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na centru za socialno delo (CSD), kjer ima stalno prebivališče, odda enotno vlogo. Obrazec enotne vloge je nov od 1. januarja letošnjega leta, dostopen pa je tudi na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

Z enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev lahko uveljavljate naslednje pravice:

V nadaljevanju pa CSD o vlogi odloči z eno odločbo, s čimer je postopek za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev poenostavljen.

Obrazec oziroma vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev mora vlagatelj izpolniti in oddati osebno ali po pošti na pristojni CSD.

Centri za socialno delo odločajo o pravici do naslednjih denarnih prejemkov:

Odločajo pa tudi o pravici do naslednjih subvencij in plačil:

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

E-vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo.

Za zahtevnejše pravice, kot so denimo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in subvencija najemnine, pa elektronska oddaja vloge ni možna.

Vrstni red uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Denarne prejemke mora vlagatelj uveljavlja po predpisanem vrstnem redu, in sicer:

  1. otroški dodatek,
  2. denarna socialna pomoč,
  3. varstveni dodatek,
  4. državna štipendija.

Nato lahko uveljavlja posamezne subvencije in znižana plačila.

Če vlagatelj ne upošteva vrstnega reda za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ga najprej pristojni CSD na to opozori. Če opozorila ne upošteva, se »izpuščeni« denarni prejemek vseeno upošteva, kot da bi bil dodeljen. Za subvencije in oprostitve plačil pa vrstni red ne velja.

Denarni prejemki, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in znižanje plačila vrtca pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Druge subvencije oziroma znižana plačila iz zakona pa upravičencu pripadajo od dneva, ko postane odločba o priznanju pravice dokončna.

Spremembe mora upravičenec sporočiti v osmih dneh

Upravičenec je po določilih zakona dolžan centru za socialno delo sporoči vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja. To mora upravičenec storiti v osmih dneh (od dne, ko je za spremembe izvedel).

Katere so te spremembe, je odvisno od posamezne pravice. Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora CSD sporočiti naslednje spremembe: spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni oziroma visokošolski zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta, spremembo stalnega prebivališča in spremembo vrste periodičnega dohodka. Pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico,

Spremembe, ki zadevajo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, se sporočajo na posebnem obrazcu. Ta je na voljo pri centru za socialno delo ter na spletnih straneh MDDSZ in CSD-jev.

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Enotna vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

 obrazec za tiskanje: slovenščina - nov obrazec od 1. 9. 2017 - madžarščina - italijanščina

 

Obrazec izpolnite in oddate osebno ali po pošti na pristojni center za socialno delo. Vloga se uporablja za naslednje pravice: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Za mladoletne dijake lahko vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Opozorilo: Pri izpolnjevanju Enotne vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Vloge za izredno denarno socialno pomoč vas opozarjamo, da morate v primeru, če imate vi ali vaš odrasel družinski član sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu ali pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva v prostor, ki je predviden za »Izjavo stranke o materialni ogroženosti«, sami vpisati to dejstvo in predložiti fotokopijo ustreznega dokazila.

 e-vloga(portal e-uprava)

 

E-vlogo je mogoče vložiti le za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in za državno štipendijo; za zahtevnejše pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, subvencija najemnine...) elektronska oddaja vloge ni možna, vložiti je treba osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
>> ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka / subvencije vrtca - če ponovno uveljavljate pravico do otroškega dodatka / subvencije vrtca, ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati.

 

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

obrazec za izpolnjevanje in tiskanje (.doc)

 

Državna štipendija - dijaki in študenti
Študentje in polnoletni dijaki vlogo oddajo sami. Mladoletni dijaki lahko vlogo oddajo sami, poleg podpisa vlagatelja pa je potreben še podpis zakonitega zastopnika.
Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila
Pred novim šolskim letom staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije prehrane, saj bodo šole upoštevale podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2016.
 
Izredna denarna socialna pomoč

Izredna denarna socialna pomoč

 

Vloga za pogrebnino in posmrtnino

Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma za enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana - obrazec 8.47.

Družinski prejemki

S temi vlogami uveljavljate pravico do starševskega dodatka (obr. DP-1), pomoč ob rojstvu otroka (obr. DP-2), do dodatka za veliko družino (obr. DP-4), do dodatka za nego otroka (obr. N-1), do delnega plačila za izgubljeni dohodek (obr. N-2).

Oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev

Obrazca, s katerim lahko upravičenec ali zavezanec za preživljanje uveljavlja pravico do oprostitve plačila storitev institucionalnega (domskega) varstva, nadomestne oblike bivanja in oskrbe zunaj mreže javne službe ali pomoč družini na domu: