Evropska kartica ugodnosti za invalide je projekt, ki ga podpira Evropski socialni sklad, Slovenija pa je prva država EU, ki jo uvaja. Kartica ugodnosti za invalide je od konca julija brezplačno na voljo na 58 upravnih enotah po Sloveniji.

Cilj projekta, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije, je, predvsem invalidom omogočiti enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti doma in pri potovanjih v druge države Evropske unije. Kartica invalidom omogoča uveljavljanje posebnih komercialnih popustov na področju umetnosti in kulture, turizma, športa, izobraževanja, trgovine in transporta, v projekt pa je zaenkrat vključenih osem držav: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta.

Seznam ponudnikov ugodnosti trenutno obsega okoli 200 različnih izvajalcev in se bo ves čas dopolnjeval, aktualne ugodnosti pa upravičenci lahko ves čas spremljajo na spletni povezavi  http://www.invalidska-kartica.si/  Uporabniki imajo možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo uporabniki lahko poiščejo pod naslovom »INVALIDSKA KARTICA«, oziroma si jo lahko naložijo na svoj mobilnik preko spletne strani Itunes ali  Google Play.

 1. Upravičenci

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

 • delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • osebe s priznano telesno okvaro:   
 • 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
 • 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
 • najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno  vsaj 70%;
 • invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 • invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
 • invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
 • osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 • otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
 • otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju
 • gluhi otroci
 • slepi otroci
 • otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
 • otroci z avtističnimi motnjami;
 • osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
 • invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

V vseh primerih mora vlagatelj priložiti dokazila  o invalidnosti. Če dokazila o invalidnosti izdajo državni organi ali nosilci javnih pooblastil, jih pridobi upravna enota, ki odloča v postopku o pridobitvi invalidske kartice ugodnosti. V primeru, da je vlagatelj oseba z gluhoslepoto, mora priložiti vlogi izvid zdravnika okulista in otorinolaringologa, enako kot v primeru vloge za pridobitev tehničnega pripomočka.

    

 

 1. Vloga

Vloga  za invalidsko kartico ugodnosti mora vsebovati:

 • ime in priimek vlagatelja, EMŠO, naslov prebivališča,
 • navedbo o invalidnosti ali telesni okvari,
 • barvno fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm oziroma fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente  in
 • datum vložitve in podpis upravičenca ali zakonitega zastopnika.

 

III. Postopek:

Stranka lahko na katerikoli od 58 upravnih enot, po Sloveniji, brezplačno vloži zahtevek za izdajo Evropske kartice ugodnosti za invalide. Upravna enota (v bazi podatkov) preveri, če so navedbe stranke z vloge pravilne in preveri, ali izpolnjuje pogoj status invalida. Če stranka izpolnjuje vse pogoje, upravna enota vlogo vpiše v evidenco invalidskih kartic ugodnosti. S tem se šteje invalidska kartica ugodnosti za izdano. Upravičenec prejme kartico ugodnosti na dom v približno desetih dneh.

 

 1. Ostalo:
 • Veljavnost EU kartice ugodnosti za invalide je 10 let.
 • EU kartica ugodnosti za invalide ima predpisano obliko in zaporedno številko.
 • V primeru pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane kartice se kartica prekliče na upravni enoti in se upravičencu izda nova kartica z novo zaporedno številko.
 • Še enkrat pa bi opozorili, da lahko vlagatelj vlogi priloži fotografijo velikosti 2,1 cm x 2,8 cm, kot je določeno v pravilniku ali pa fotografijo standardne velikosti za osebne dokumente, ki jo kasneje izdelovalec kartice pomanjša na velikost iz pravilnika.
 • Natisnjen formular na katerem se nahaja fotografija, se ne zgiba,zlaga ali prepogiba, saj se fotografija ne sme poškodovati. Priporočamo, da se formularji pošiljajo v A4 kuvertah.

Uporabniki bodo imeli možnost uporabe baze ugodnosti tudi preko mobilne aplikacije na svojem mobilnem telefonu. Mobilno aplikacijo bodo uporabniki lahko poiskali pod naslovom: »INVALIDSKA KARTICA«.

Invalidsko kartico ugodnosti bodo upravičenci lahko pridobili na 58 upravnih enotah po Sloveniji, predvidoma v drugi polovici leta 2017.

Vloga za invalidsko kartico ugodnosti se NE VLAGA pri CENTRU ZA SOCIALNODELO.

Pri centru lahko urejate pridobitev statusa invalida po ZDVDTP. V kolikor že imate izdano odločbo po ZDVDTP jo lahko sami predložite upravni enoti, pri vložitvi vloge za invalidsko kartico, ali pa upravna enota zanjo zaprosi po uradni dolžnosti.

EVROPSKA KARTICA UGODNOSTI