S 1. 9. 2017 se prične novo šolsko leto, zato želimo opozoriti na pravočasno vložitev vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki so vezane na začetek novega šolskega in študijskega leta:

za otroke, ki bodo z mesecem septembrom prvič sprejeti v vrtec je treba v mesecu avgustu 2017 vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pri tem pa označiti pravico do subvencije vrtca;

 

za otroke, za katere se je v mesecu juniju in juliju 2017 sporočalo spremembe glede izpisov iz vrtca in je bilo na novo odločeno o pravici do otroškega dodatka in subvenciji vrtca ter gredo v mesecu septembru v 1. razred osnovne šole ali 1. letnik srednje šole je treba v mesecu avgustu 2017 ponovno sporočiti spremembo, saj sprememba statusa vpliva na pravice iz javnih sredstev.  

 

–  za dijake je treba v mesecu avgustu 2017 vložiti vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pri tem pa označiti pravico do državne štipendije, in sicer tako za tiste dijake, ki bodo vlagali prvič, kot za tiste, ki so državno štipendijo že prejemali v preteklem šolskem letu. Vloga se lahko vloži na enotni vlogi, ki jo vloži eden od staršev (če je dijak polnoleten morajo izpolniti prilogo 2 in 3, če je mladoleten pa le prilogo 2), ali pa na vlogi za uveljavljanje pravice do državne štipendije, kjer je vložnik dijak sam, če je polnoleten. Če je dijak mladoleten in vloži vlogo na obrazcu za uveljavljanje državne štipendije, mora biti na vlogi tudi  podpisa zakonitega zastopnika. K vlogi je potrebno priložiti spričevalo za prejšnje šolsko leto (samo za dijake, ki podaljšujejo pravico in bi jim na podlagi pridobljenega učenega uspeha pripadal dodatek za uspeh). V kolikor dijak biva v domu, je treba predložiti tudi priložiti pogodbo o bivanju v dijaškem domu ter potrdilo o prijavi začasnega bivališča na sedežu dijaškega doma.

 

za študente je treba v mesecu septembru 2017 uveljavljati pravico do državne štipendije, in sicer tako za tiste študente, ki bodo vlagali vlogo prvič, kot za tiste, ki so štipendijo že prejemali v preteklem šolskem letu.  Vlogo je potrebno oddati na vlogi za uveljavljanje pravice do državne štipendije. K vlogi je treba priložiti izpis ocen za preteklo šolsko leto. Štipendistu  pripada tudi dodatek za bivanje, v kolikor biva v najemniškem stanovanju (zasebna nastanitev) in ni uveljavljal pravice do subvencije bivanja, pri čemer mora biti oddaljenost od doma vsaj 25 km. Potrebno je priložiti najemno pogodbo, sklenjeno za šolsko leto, za katero uveljavlja dodatek in potrdilo o prijavi začasnega bivališča na naslovu najemniškega stanovanja. Dodatek za bivanje ne pripada študentom, ki bivajo v študentskih domovih.

 

Za uveljavljanje pravice za šolsko prehrano (subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence) na centru za socialno delo ni potrebno vložiti vloge. Podlaga za določitev subvencije je, ali odločba za otroški dodatek, ali državno štipendijo. Vlogo je potrebno vložiti le v primeru, če ni bilo odločeno o pravici za otroški dodatek ali državno štipendijo.

 

Zaradi začetka šolskega in študijskega leta je, v obdobju med avgustom in oktobrom, na CSD  povečano število vlog, zato vas prosimo za razumevanje v primeru daljšega odločanja o pravicah iz javnih sredstev.  

Vloge ZUJPS in novo šolsko leto