Tudi v Sloveniji se življenjska doba povečuje, delež starejših od 65 let narašča, spremembe v starostni strukturi prebivalstva pred vse generacije postavljajo nove izzive.

 

Na Centru za socialno delo Domžale ( v nadaljevanju CSD) starejšim in njihovim družinskim članom lahko ponudimo pomoč pri reševanju težav, kot so:

  • pomoč pri reševanju osebnih težav v obliki prve socialne pomoči ali osebne pomoči kot svetovanje, vodenje ali urejanje,
  • pomoč pri reševanju težav v medgeneracijskem odnosu,
  • pomoč pri odhodu v domsko varstvo,
  • pomoč pri reševanju težav v partnerskem odnosu,
  • pomoč pri urejanju preživninskih zadev,
  • pomoč pri urejanju pravic do denarnih pomoči, plačil in subvencij,
  • pomoč pri ureditvi morebitnega doplačila oskrbnih stroškov,
  • pomoč pri ureditvi družinskega pomočnika,
  • pomoč uporabnikom s težavami v duševnem zdravju.

 

 

 Večinoma glavno breme oskrbe in pomoči starejšim članom nosi družina, za uspešno rešitev socialnih stisk v družini pa je zelo pomembno medsebojno aktivno sodelovanje vseh družinskih članov, ki se ustvari s sporazumevanjem, dogovarjanjem in iskanjem rešitev.

Posamezniki in svojci si lahko v takšnih primerih pomagajo s storitvami socialnega varstva, kot so : pomoč na domu, družinski pomočnik, institucionalno varstvo.

Kadar se posameznik zaradi pešanja življenjske moči ne more oskrbovati in negovati sam, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti, lahko zaprosi za storitev pomoč na domu.  

 

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem pomaga ostati čim dlje v domačem okolju. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.  

 

Na podlagi zakona je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov. V občinah Domžale in Moravče izvaja pomoč na domu Comett oskrba, v občinah Trzin, Mengeš in Lukovica pa Dom počitka Mengeš.

 

Ena izmed možnosti skrbi za svojca doma je tudi pravica do družinskega pomočnika.

Do nje je upravičena polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Za invalidno osebo se šteje oseba, za katero je pred izbiro družinskega pomočnika skrbel eden izmed staršev in je za to prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek. Oseba, ki je invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb; ter oseba, kateri posebna komisija prizna pravico skladno z zakonom o socialnem varstvu.

 

Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače oziroma sorazmernega dela plačila, če dela s krajšim delovnim časom.

Postopek uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na centru za socialno delo.

Večina starostnikov si želi čim dlje ostati v domačem okolju, vendar je nastanitev v domu starejših občanov včasih neizogibna, saj skrb za obolelega starostnika predstavlja hudo psihično in fizično obremenitev za vse družinske člane. Zato starostnik in svojci v teh trenutkih potrebujejo veliko razumevanja in podpore.

Če starostnik in njegovi svojci za plačilo storitev socialnega varstva nima dovolj lastnih sredstev, lahko vloži Vlogo za oprostitev pri plačilu socialnovarstvene storitve. Postopek ugotavljanja in odločanja o oprostitvi plačila posamezne storitve vodi center za socialno delo. V postopku mora ugotoviti kakšen je finančni položaj uporabnika in njegovih ožjih družinskih članov, ki so ga po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih dolžni preživljati. Kadar upravičenec sam ni plačilno sposoben, se ugotavlja, ali so plačilno sposobni njegovi družinski člani, saj so oni zavezani k doplačilu storitve. Kadar uporabnik (sam ali skupaj z družinskimi člani) ni plačilno sposoben, storitev v celoti ali deloma plačuje občina, kjer ima uporabnik stalno prebivališče. Če je uporabnik lastnik nepremičnine, se mu z zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve v korist občine, ki prevzame zanj plačilo te storitve, prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino. Zaznamba se vpiše v zemljiško knjigo.

 

                            CSD Domžale

Varstvo starejših