NOVOSTI NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV

  1. 3. 2018 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Novela zakona prinaša nekaj pomembnih novosti, med drugim je pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica, uvaja se nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete. Pri tem posebej opozarjamo, da lahko pomoč ob rojstvu otroka upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje. Prav tako lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu vinjete – za vinjeto za leto 2018, ne glede na datum nakupa vinjete.

OTROŠKI DODATEK

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah o starševskem varstvu in družinskih prejemkih določa starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20%, in sicer za otroka do štirih let.

DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO

Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).

Do dodatka je upravičen eden od staršev. Pogoji za pridobitev pa so naslednji:

  • da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji, ob istočasnem izpolnjevanju pogoja biološkega starševstva. Torej morajo imeti vsaj trije otroci skupnega vsaj enega biološkega starša,
  • da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
  • in da izpolnjujejo premoženjski cenzus, ki znaša 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 evra na družinskega člana).

Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, ponavadi aprila. Za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več otroki pa 480 evrov.

VINJETE ZA VELIKO DRUŽINO

Eden od staršev ali druga oseba, ki  ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine razvršča v drugi cestninski razred B in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila, uveljavil pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, ter ob pogoju, da so štirje ali več otrok mlajši od 18 let (starostna meja je polnoletnost),  je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred. Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti fotokopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA

 

Za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018, je pravica do pomoči ob rojstvu otroka ponovno univerzalna in ni vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki jim je bila po dosedanji ureditvi pravica do pomoči ob rojstvu otroka zavrnjena zaradi preseganja cenzusa in tisti, ki vloge še niso vložili, otrok pa je rojen od vključno 1. 1. 2018 do uveljavitve zakona (17. 3. 2018), imajo možnost uveljavljati pravico še največ 60 dni po uveljavitvi novele zakona.

 

OČETOVSKI DOPUST (od 1. 5. 2018 dalje)

Za očete otrok, rojenih od 1. 5. 2018 dalje bo veljal drugačen način izrabe očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole.

NOVOSTI NA PODROČJU STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV