Projekt so omogočili

Center za socialno delo Domžale (ki sicer poleg največje občine Domžale pokriva še občine Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče) zaradi različnih nezadovoljenih potreb predvsem najšibkejših v naši družbi – družin z mnogimi izzivi, že preko 20 let poleg javnih pooblastil, kot odziv na v lokalnem okolju zaznane izzive, izvaja tudi projekt socialnega učenja imenovan Učenje za življenje.

Projekt se je oblikoval kot odgovor na potrebe staršev in otrok, ki jih skozi vsa leta opažajo strokovne delavke centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD), šol, vrtcev in drugih organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z najranljivejšim delom naše družbe. Gre za družine, v katerih je prisotna brezposelnost, revščina, socialna izključenost, alkoholizem in druge zasvojenosti, duševna bolezen in druge dolgotrajnejše bolezni ali oviranosti, pa tudi socialne, vzgojne in čustvene težave pri otrocih in mladostnikih. V zadnjem obdobju opažamo, da je velik dejavnik tveganja tudi priseljevanje iz drugih okolij – takšne družine so brez socialne mreže, ne znajo slovenskega jezika, kar jim še dodatno otežuje življenje. Ravno že omenjeni mnogi izzivi, s katerimi se po ocenah sodelavcev projekta vsakodnevno srečuje vsaj 50 družin iz občine Domžale, so razlog, da ta skupina staršev in otrok potrebuje posebno (njihovi situaciji prilagojeno) obliko podpore in pomoči v vsakdanjem življenju, če želimo zmanjšati in vsaj deloma preprečiti, da bi največje breme, posledice mnogih izzivov iz teh družin nosili prav najšibkejši – torej otroci. Na CSD opažamo, da določeni otroci, tudi zaradi primanjkljajev v družini, težje funkcionirajo v družbi, kažejo se psihosocialne težave, čustvene motnje, slabši učni uspeh, vedenjske motnje in podobno. Na navedeno nas mnogokrat opozarjajo tudi šole in vrtci, ki se v dopoldanskem času trudijo (z omejenimi sredstvi in kadrom) otrokom pomagati, jih podpirati, medtem ko otrokom in mladostnikom tovrstna podpora umanjka predvsem v popoldanskem času, med vikendi, prazniki, šolskimi počitnicami, saj starši mnogokrat (zaradi lastnih izzivov) ne zmorejo ali znajo otrok na primeren način podpreti, poskrbeti zanje. Mnogi od njih v starševski vlogi občutijo tudi nemoč. Veliko vrzel za najšibkejše v lokalnem okolju pa predstavlja tudi odsotnost dnevnega centra za otroke in mladostnike, ki bi omogočal vsakodnevno strokovno podporo navedeni populaciji (kot v drugih krajih – npr. Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Koper, Ptuj, Žalec, Maribor, Postojna, Velenje, Nova Gorica).

Več desetletna praksa projekta Učenje za življenje kaže, da je družinam z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje z laičnim sodelavcem CSD, ki ob mentorstvu strokovne delavke CSD, skozi daljše časovno obdobje, kontinuirano (vsaj enkrat tedensko) prihaja v družino in v prvi vrsti pomaga otroku (ali otrokom) s tem, da z njim vzpostavi zaupen odnos ter mu nudi psihosocialno (podpora, krepitev moči, učenje ravnanja s čustvi ipd.), pa tudi učno pomoč. Pogosto gre tudi za učenje vsakodnevnih socialnih veščin in konstruktivno preživljanje prostega časa, saj opažamo, da so ti otroci običajno socialno izključeni, brez obšolskih dejavnosti. Velika prednost projekta socialnega učenja pa je tudi to, da se sodelovanje odvija na domu otroka oziroma družine, kar vpliva na celotno družino, ter običajno z medsebojnim sodelovanjem družine, CSD-ja ter šole oz. vrtca (torej celostna podpora in pomoč).

V zadnjih letih uspemo, s pomočjo našega ustanovitelja – Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki financira del dela strokovne delavke za vodenje projekta (v okviru storitve pomoč družini za dom) ter s pomočjo občine Domžale, ki zagotavlja nekaj sredstev za pokrivanje nekaterih materialnih stroškov dela laičnih sodelavcev – pogosto gre tudi za prostovoljce, ki se večkrat odpovedo povračilu stroškov, tovrstno pomoč zagotavljati v povprečju 10-im družinam iz območja občine Domžale letno, kar po naših ocenah predstavlja približno petino obstoječih potreb.

 

Pomembnost projekta socialnega učenja in njegov velik doprinos h kakovosti bivanja v lokalnem okolju, po drugi strani pa tudi finančno in kadrovsko podhranjenost projekta Učenje za življenje, pa sta v letu 2018 prepoznala tudi Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad. Slednji je na razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 (ŠIPK) izmed prijavljenih 136-ih projektov iz vse Slovenije izbral 61 najboljših projektov, med njimi pa tudi projekt Podpora projektu Učenje za življenje, ki ga je Fakulteta za socialno delo (FSD) Univerze v Ljubljani (vodja projekta je doc. dr. Liljana Rihter)  prijavila v sodelovanju s CSD Domžale. Projekt je bil s strani omenjenega javnega sklada ocenjen z vsemi možnimi točkami ter tako pridobil finančna sredstva iz Evropske unije (Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki bodo po eni strani omogočila desetim študentkam in študentom Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete in Fakultete za družbene vede pridobivanje praktičnih izkušenj raziskovalnega in projektnega dela na obstoječih problemih konkretnega projekta iz lokalnega okolja, po drugi strani pa Centru za socialno delo Domžale pridobitev podatkov o zadovoljstvu in potrebah različnih deležnikov projekta (za lažje načrtovanje dela v prihodnosti), načrtovanje in delno izvedbo promocijskih aktivnosti ter aktivnosti za pridobivanje sredstev v lokalnem okolju.

 

Navedeni Študentski inovativni projekt (ŠIPK) se je začel izvajati v februarju 2018 in bo trajal do konca maja 2018. V tem obdobju bodo študentke in študenti različnih fakultet Univerze v Ljubljani (tudi na območju občine Domžale) ob podpori pedagoške mentorice iz FSD in strokovne sodelavke iz CSD izvedli vrsto različnih projektnih aktivnosti. V kolikor si želite sodelovati ali (na kakšen koli način) podpreti projekt socialnega učenja Učenje za življenje (zelo dobrodošla bodo finančna sredstva, materialna sredstva za otroke ter predvsem prostovoljni sodelavci, ki bi lahko pomagali kateri od družin) ali Študentski inovativni projekt (potrebujemo finančna sredstva, materialna in druga sredstva za dejavnosti za otroke, prostor za izvedbo aktivnosti ipd.) vas lepo vabimo, da nas kontaktirate na spodnji elektronski naslov kjer smo vam na voljo tudi za več informacij.

 

Veronika Rajk, univ. dipl. soc. del, CSD Domžale in študentke in študenti ŠIPK iz Univerze v Ljubljani

veronika.rajk@gov.si    

Podpora projektu Učenje za življenje kot oblika sodelovanja med Centrom za socialno delo Domžale in Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani